รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  
  1040051157
รหัส Smis 8 หลัก :  
  40032006
รหัส Obec 6 หลัก :  
  051157
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  
  พลพัฒนศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  
  phonpattanasuksa
ที่อยู่ :  
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านฮ่องหอย
ตำบล :  
  หนองแวงนางเบ้า
อำเภอ :  
  พล
จังหวัด :  
  ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :  
  40120
โทรศัพท์ :  
  0879454953
โทรสาร :  
  0879454953
ระดับที่เปิดสอน :  
  มัธยมศึกษาตอนต้น
  และมัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  
  ตุลาคม 2535
อีเมล์ :  
  -
เว็บไซต์ :  
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  
  โรงเรียนพล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา :  
  79.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ :  
  15 กม.
ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน :  
  นายปฐมพงษ์  สมอฝาก