วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา นำโดยนางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนพลพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี

     วันที่  22  กรกฎาคม  2563  โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมต้นกล้าจิตอาสา ทำความดีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี
     ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนพลพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรู้จักและเข้าใจหลักการของประชาธิปไตย เช่น การหาเสียง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา เป็นประธานและให้โอวาทแก่นักเรียน
     วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมถึงการปรึกษาหารือเกี่ยวกับกฎและระเบียบการแต่งกาย ทรงผม และการดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0 มส ของนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง
     วันที่  9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาจัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ตามประเพณีของไทย โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษาเป็นประธานในพิธี และนายสุริยะ ลุนบง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กล่าวให้โอวาสแก่นักเรียน
     ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา คณะครูและนักเรียน ร่วมสืบสานประเพณีไทยถวายเทียนจำนำพรรษา พร้อมปัจจัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับครูและนักเรียน ได้ร่วมกระทำความดี ยึดมั่นในหลักธรรมทางประพุทธศาสนาและวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม ณ วัดป่าบ้านหัวฝาย ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

    ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้เปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรค และมติของ ศบค. โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อสม. มาให้ความรู้และช่วยเหลือในการตรวจวัดอุณหภูมิลงทะเบียนก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน ทั้งนี้โรงเรียนได้จัด ปฐมนิเทศนักเรียน ชี้แจงและให้โอวาทแก่นักเรียนในการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ภายในโรงเรียน โดยมีนางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานและให้โอวาทนักเรียนในครั้งนี้

     วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมGoogle Classroom เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยได้รับเกียรติจากนายเตชสิทธิ์ คล่องชัยนันต์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม
     วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา
นำโดย
นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน รับการประเมินเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ จรัล รัตนบุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายนเป็นประธาน นายสุทัศน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ตัวแทนจากสพม.25 และตัวแทนจากสาธารณสุขอำเภอพล 2 ท่านพร้อม เป็นกรรมการในครั้งนี้
     โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพลพัฒนศึกษา โดยมีนายเสถียร ประชากูล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในครั้งนี้
    วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้มอบทุนการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) เพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์โควิท-19 ให้กับนักเรียนจำนวน 11 คน โดยมีผู้อำนวยการ สมปอง โพธิ์ศรี เป็นผู้มอบทุน ณ หอประชุมโรงเรียนพลพัฒนศึกษา