วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564  โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้จัดมอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยนางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มอบทุนให้แก่นักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 15 คน เป็นเงินจำนวน 15,000 บาท

       วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  โรงเรียนพลพัฒนศึกษานำโดย นางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ทั้งหมด 84 คน ได้ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยถวายสังฆทาน รับศีลรับพรและเวียนเทียน  ณ วัดศรีทอง บ้านหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

       วันที่ 11-12 มกราคม พ.ศ.2564  โรงเรียนพลพัฒนศึกษานำโดย นางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนา
ผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในด้านทักษะการใช้ชีวิต โดยกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน
พลพัฒนศึกษา

       วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษานำโดย
นางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู-บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้าน
ยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสมัย มะธิปิไข รองนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม

     วันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  โรงเรียนพลพัฒนศึกษาจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนให้ครู บุคลากร และนักเรียนเพื่อปูพื้นฐานและเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนในปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรนำโดย ดร.ตฤณ ก้านดอกไม้ และทีมงานเหล่าซือจาก Tang dynasty Culture and Education Group รวมทั้งหมด 4 ท่านมาให้ความรู้และจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนตลอด 3 วันนี้
    เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  โรงเรียนพลพัฒนศึกษาจัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น โดยกิจกรรมครั้งนี้นางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 92 คน ร่วมทำกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้
    วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563  โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้มอบทุนการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) ประจำปีการศึกษา 1/2563 ให้กับนักเรียนจำนวน 19 คน ณ หอประชุมโรงเรียนพลพัฒนศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ สมปอง โพธิ์ศรี เป็นผู้มอบทุน
     วันที่ 7 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จาก สจ.บำเพ็ญ โรจน์พัฒนากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและคณะ เดินทางมามอบโต๊ะรับประทานอาหารจำนวน 10 ชุด ให้แก่ทางโรงเรียน เพื่อให้โรงอาหารมีที่นั่ง เพียงพอสำหรับนักเรียน โดยพิธีมอบได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนพลพัฒนศึกษา อ.พล จ.ขอนแก่น ทางโรงเรียนพลพัฒนศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง..
     วันที่ 17 กันยายน 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า จัดกิจกรรมฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ สนามกีฬาโรงเรียนพลพัฒนศึกษา
     วันที่ 7-18 กันยายน 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ส่งนักศึกษาวิชาทหารจำนวน 9 นาย เพื่อเข้าฝึก(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น
    วันที่ 9-10 กันยายน 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ได้ส่งนักเรียนจำนวน 11 คน และครู 2 คน เข้าร่วมอบรมลูกเสือตามโครงการค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด ณ โรงเรียน พล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

     วันที่ 10 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา จัดกิจกรรม
สัปดาห์วิทย์แสนสนุก ปลุกศักยภาพทางวิชาการ เปิดบ้านชมพู-ขาวเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา ศิลปะ จากการได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในงาน โดยภายในงานประกอบด้วย บูธให้ความรู้ต่าง ๆ การประกวดชุดรีไซเคิล การแข่งซูโดกุ  การแข่งจรวดขวดน้ำ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจากโรงเรียนต่าง ๆ เช่น โรงเรียนฮ่องหอย โรงเรียนหนองแวงนางเบ้า โรงเรียนม่วงน้อยนานิคิมสามัคคี เป็นต้น

    วันที่ 10 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 28 ปีโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียน ศิษย์เก่า
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ทางโรงเรียนพลพัฒนศึกษาขอขอบพระคุณ
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
     วันที่ 10 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและความกตัญญูให้กับนักเรียน ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ด้วย
    วันที่ 31 ก.ค. 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาและคณะกรรมการสภานักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิญชวนนักเรียนทุกคน ลดใช้ถุงพลาสติกกับกิจกรรม "TSC ชวนเด็กไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก" เพื่อนำไปเป็นตัวอย่างในการร่วมกิจกรรมลดการใช้พลาสติกในโรงเรียนของตนเอง
        วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา เป็นประธานในพิธีซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และรณรงค์ให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด

     วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา นำโดยนางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนพลพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี

     วันที่  22  กรกฎาคม  2563  โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมต้นกล้าจิตอาสา ทำความดีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี
     ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนพลพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรู้จักและเข้าใจหลักการของประชาธิปไตย เช่น การหาเสียง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา เป็นประธานและให้โอวาทแก่นักเรียน
     วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมถึงการปรึกษาหารือเกี่ยวกับกฎและระเบียบการแต่งกาย ทรงผม และการดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0 มส ของนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง
     วันที่  9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาจัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ตามประเพณีของไทย โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษาเป็นประธานในพิธี และนายสุริยะ ลุนบง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กล่าวให้โอวาสแก่นักเรียน
     ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา คณะครูและนักเรียน ร่วมสืบสานประเพณีไทยถวายเทียนจำนำพรรษา พร้อมปัจจัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับครูและนักเรียน ได้ร่วมกระทำความดี ยึดมั่นในหลักธรรมทางประพุทธศาสนาและวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม ณ วัดป่าบ้านหัวฝาย ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

    ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้เปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรค และมติของ ศบค. โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อสม. มาให้ความรู้และช่วยเหลือในการตรวจวัดอุณหภูมิลงทะเบียนก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน ทั้งนี้โรงเรียนได้จัด ปฐมนิเทศนักเรียน ชี้แจงและให้โอวาทแก่นักเรียนในการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ภายในโรงเรียน โดยมีนางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานและให้โอวาทนักเรียนในครั้งนี้

     วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมGoogle Classroom เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยได้รับเกียรติจากนายเตชสิทธิ์ คล่องชัยนันต์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม
     วันที่ 22 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา
นำโดย
นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน รับการประเมินเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการ จรัล รัตนบุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายนเป็นประธาน นายสุทัศน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ตัวแทนจากสพม.25 และตัวแทนจากสาธารณสุขอำเภอพล 2 ท่านพร้อม เป็นกรรมการในครั้งนี้
     โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพลพัฒนศึกษา โดยมีนายเสถียร ประชากูล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในครั้งนี้
    วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้มอบทุนการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) เพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์โควิท-19 ให้กับนักเรียนจำนวน 11 คน โดยมีผู้อำนวยการ สมปอง โพธิ์ศรี เป็นผู้มอบทุน ณ หอประชุมโรงเรียนพลพัฒนศึกษา
      เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  โรงเรียนพลพัฒนศึกษาเดินทางออกศึกษาดูงาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานและ
การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ณ
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี
       วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 โดยให้ลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญฯ และ รด ช่วยปรับปรุงพื้นที่ส่วนรวมภายในโรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่มากขึ้น
       วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษานำโดย นางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู-บุคลากร เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกพ่อหลวง ณ หอประชุมอำเภอพล จ.ขอนแก่น
        วันที่ 8-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้ทำการเรียนภาคสนามออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
Covid-19 โดยมีนักศึกษา
วิชาทหารเข้าเรียนทั้งสิ้น 6 นาย
    วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็น
ชอบหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งให้แนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นอีกด้วย