นายเตชสิทธิ์  คล่องชัยนันต์
ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1

กลุ่มบริหารงานวิชาการและครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ย้อนกลับ