วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา นำโดยนางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนพลพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี

     วันที่  22  กรกฎาคม  2563  โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมต้นกล้าจิตอาสา ทำความดีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี
     ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนพลพัฒนศึกษา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรู้จักและเข้าใจหลักการของประชาธิปไตย เช่น การหาเสียง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา เป็นประธานและให้โอวาทแก่นักเรียน
     วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมถึงการปรึกษาหารือเกี่ยวกับกฎและระเบียบการแต่งกาย ทรงผม และการดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0 มส ของนักเรียนร่วมกับผู้ปกครอง
     วันที่  9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาจัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ตามประเพณีของไทย โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษาเป็นประธานในพิธี และนายสุริยะ ลุนบง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ กล่าวให้โอวาสแก่นักเรียน