วันที่ 10 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 28 ปีโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียน ศิษย์เก่า
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ทางโรงเรียนพลพัฒนศึกษาขอขอบพระคุณ
ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
     วันที่ 10 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและความกตัญญูให้กับนักเรียน ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ด้วย
    วันที่ 31 ก.ค. 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาและคณะกรรมการสภานักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิญชวนนักเรียนทุกคน ลดใช้ถุงพลาสติกกับกิจกรรม "TSC ชวนเด็กไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก" เพื่อนำไปเป็นตัวอย่างในการร่วมกิจกรรมลดการใช้พลาสติกในโรงเรียนของตนเอง
        วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษาได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา เป็นประธานในพิธีซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และรณรงค์ให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด