ร่วมลงนามถวายพระพร


ร่วมลงนามถวายพระพรกับทางโรงเรียนพลพัฒนศึกษา


 เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  คลิก
 ประกาศเปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 2-2563     คลิก..

       เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา นำโดยนางสาวสมปอง โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีกาาศึกษา 2564 โดยจัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ กิจกรรมมอบทุนการศึกษา "ต้นกล้าเด็กดีศรีพลพัฒนฯ" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 กิจกรรมมอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มขอรับเปิดเทอม) และมอบเงินค่าเสื้อผ้าและค่าอุปกรณ์การเรียนการจัดกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 200 คน และเป็นไปตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

        เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น พร้อมด้วยนายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และนายเสกสัณห์ ลุนบง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนพลพัฒนศึกษา โดยมีนางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับและรายงานผลการจัดการศึกษา ตลอดจนผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนพลพัฒนศึกษาจะนำคำแนะนำสู่การปฏิบัติต่อไป ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง
        เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา นำโดยนางสาวสมปอง โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด บูรณาการกับวิธีการดูแลป้องกันตนเองจากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณหมอพูลสวัสดิ์ นาโพนงาม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบ้านฮ่องหอย
       เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา นำโดยนางสาวสมปอง โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 5/2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2563 รายงานการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รวมทั้งขอความเห็นชอบการระดมทรัพยากร โดยการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 29 ปี วันที่ 10 สิงหาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงอาคารประกอบเป็นโรงอาหารแบบถาวร ซึ่งคณะกรรมการทุกคนมีมติเห็นชอบให้สามารถดำเนินการได้