วันที่ 7 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์จาก สจ.บำเพ็ญ โรจน์พัฒนากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและคณะ เดินทางมามอบโต๊ะรับประทานอาหารจำนวน 10 ชุด ให้แก่ทางโรงเรียน เพื่อให้โรงอาหารมีที่นั่ง เพียงพอสำหรับนักเรียน โดยพิธีมอบได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนพลพัฒนศึกษา อ.พล จ.ขอนแก่น ทางโรงเรียนพลพัฒนศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง..

     วันที่ 17 กันยายน 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า จัดกิจกรรมฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ สนามกีฬาโรงเรียนพลพัฒนศึกษา

     วันที่ 7-18 กันยายน 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ส่งนักศึกษาวิชาทหารจำนวน 9 นาย เพื่อเข้าฝึก(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น

     วันที่ 9-10 กันยายน 2563 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา ได้ส่งนักเรียนจำนวน 11 คน และครู 2 คน เข้าร่วมอบรมลูกเสือตามโครงการค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด ณ โรงเรียน พล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น